Vihreä siirtymä ja politiikka

Suomi on tunnustettu maailmanlaajuisesti vihreän siirtymän edelläkävijänä. Maan rikas luonto, teknologinen osaaminen ja poliittinen sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat luoneet vankan pohjan tälle siirtymälle. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten vihreä siirtymä ja politiikka limittyvät Suomessa.

Ilmastonmuutoksen torjunta

Suomi on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta ja pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite on yksi maailman kunnianhimoisimmista ja edellyttää merkittäviä päästövähennyksiä kaikilla talouden sektoreilla. Suomen ilmastopolitiikka perustuu pitkälti Kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan, joka määrittelee tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Energia- ja ympäristöpolitiikka

Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen on keskeinen osa Suomen vihreää siirtymää. Suomi on jo nyt maailman kärkeä uusiutuvan energian käytössä, ja uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa jatkuvasti. Tämä on osittain seurausta voimakkaasta poliittisesta tuesta, joka on manifestoitunut esimerkiksi tuulivoiman tuotantotukina ja bioenergian käytön edistämisenä.

Ympäristöpolitiikassa Suomi on panostanut muun muassa luonnon monimuotoisuuden suojeluun, kiertotalouden edistämiseen ja veden laadun parantamiseen. Esimerkiksi Suomen Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus toteuttavat hankkeita, joilla tuetaan metsien monimuotoisuutta ja kestävää metsänhoitoa.

Talous- ja teollisuuspolitiikka

Vihreä siirtymä on myös taloudellinen mahdollisuus Suomelle. Cleantech eli puhdas teknologia on yksi Suomen teollisuuden ja talouden kasvun avainalueista. Suomessa on useita cleantech-yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, vesiteknologian ja kierrätyksen aloilla. Suomen teollisuuden innovaatiotoiminnan tuki, kuten Business Finlandin tarjoama rahoitus, on ollut tärkeä tekijä näiden yritysten menestykselle.

Kansainvälinen yhteistyö

Suomi on aktiivinen toimija kansainvälisissä ympäristö- ja ilmastoneuvotteluissa. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja EU:n ilmasto- ja energiastrategiaan, jotka molemmat asettavat kunnianhimoisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Lopuksi voidaan todeta, että vihreä siirtymä on keskeinen osa Suomen politiikkaa. Suomen hallitus on sitoutunut vähentämään päästöjä ja edistämään kestävää kehitystä. Tämä ei ole ainoastaan ympäristöpolitiikan kysymys, vaan se vaikuttaa laajasti myös energia-, talous- ja teollisuuspolitiikkaan. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä, ja tämä tavoite ohjaa maan politiikkaa monilla eri sektoreilla.

Yksi kommentti artikkeliin ”Vihreä siirtymä ja politiikka”

Vastaa