Vaala tähtää uusiutuvan energiantuotannon ykköseksi

Vaalassa on tuotettu jo vuosikymmeniä vesivoimaa, joka on uusiutuva energialähde. Tuulivoimatuotannon edistäminen on jatkanut samaa uusiutuvan energiatuotannon kehitystä. Vaalaan on suunniteltu myös biokaasun valmistusta ja jalostusta. Viime vuonna kunnassa tehtiin biokaasuselvitys.

Seuraavaksi selvitetään vihreän vedyn käyttömahdollisuuksia ja aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksia Vaalassa sekä niiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Selvitykset toteutetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää kaavoitukseen ja energiantuotannon rakentamiseen liittyvässä YVA-menettelyssä.

Selvityksistä saadun tiedon avulla edetään kohti energiayleiskaavaa, jossa esitetään energiantuotantolaitosten sijoittuminen ja potentiaali kunnan alueella. Kaavaan on tavoitteena varata alue suurenkin luokan energiantuotanto- tai jatkojalostuslaitokselle, jonka tuotanto ohjataan valtakunnanverkkoon ja vientiin.

Vaalan kunta

Vaalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Karjalainen kertoo, että Vaalassa on vahva tahtotila uusiutuvan energiantuotannon kaavoittamiseen ja mahdollistamiseen. ”Tämä on kirjattu myös kuntastrategiaan, ja on yksi valtuustokauden kärkihankkeista. Yksi kuntastrategian neljästä arvosta on vastuullisuus, johon kuuluu kunnan kehittäminen kestävästi ja hiilineutraalisti.”

Vihreän vedyn avulla energiaa voidaan varastoida kemiallisiin yhdisteisiin, ja käyttää edelleen monipuolisesti energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin. Vihreän vedyn tuotantoon tarvitaan laitoksen lisäksi vettä ja paljon uusiutuvaa energiaa. Sijainti vesistön ääressä, hyvien tie- ja ratayhteyksien varrella sekä valtakunnan sähköverkkojen risteämäkohdassa puoltaa vetytuotannon mahdollisuuksia Vaalassa.

Vaalan kunnan kaavoittaja Marianne Ojala toteaa: ”Vaalassa on optimaaliset olosuhteet monenlaisten energiantuotantoon liittyvien hankkeiden kehittämiseen: yhteydet ovat hyvät sekä väyliin että sähköverkkoon. Harvaan asutusta kunnasta löytyy hyviä sijoittumispaikkoja yhteyksien varrelta. Yhteistyökumppaneiden yhteydenottoja toivotaan jo tässä vaiheessa, kun kaavaa suunnitellaan. Näin toimijoilla olisi hyvä mahdollisuus osallistua hankkeen etenemiseen alusta saakka.”

Toimenpiteet tehdään Vihreää virtaa Vaalasta -selvityshankkeessa, joka hyväksyttiin Vaalan kunnanvaltuuston kokouksessa 26.1.2023. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 129 000 euroa, josta 70 % on ympäristöministeriön rahoittama osuus. Kunnan omarahoitusosuus on 30 %, ja se toteutetaan pääosin omana työnä.

Ympäristöministeriö myönsi syksyllä 2022 erityisavustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja niihin liittyviin selvityksiin erillisen hakumenettelyn avulla. Ministeriön myöntämistä rahoituksista Vaalan saama avustus on yksi suurimmista. Vihreän siirtymän avulla pyritään valtakunnallisesti pois fossiilisen energian käytöstä luomalla uusiutuvan energian teknologiaa, tavoitteena hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Vastaa